ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Photo 23 06 2021, 9 43 35 Pm

Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με σοβαρά εργατικά ατυχήματα τα οποία κοστίζουν την σωματική ακεραιότητα, και σε πολλές περιπτώσεις την ζωή των εργαζομένων.

Τα συχνότερα ατυχήματα συμβαίνουν στον κατασκευαστικό τομέα λόγω επικίνδυνων πρακτικών που εφαρμόζονται και αφορούν κυρίως πτώση από σκαλωσιές / σκάλες, και τραυματισμούς από μηχανήματα και ανυψωτικά.

Το καθήκον του εργοδότη για παροχή ασφαλούς τόπου ή συστήματος εργασίας στους υπαλλήλους του είναι απόλυτο, και εξασφαλίζεται ακόμη και από το ίδιο το Σύνταγμα. Κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει ένα ασφαλές σύστημα διεξαγωγής της εργασίας και να διατηρεί το χώρο χωρίς κινδύνους, εφαρμόζοντας τα μέτρα που προβλέπονται στους νόμους και κανονισμούς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα εργατικά ατυχήματα προκαλούνται κυρίως επειδή ο εργοδότης δεν επιδεικνύει προς τον εργοδοτούμενο την εύλογη φροντίδα και ενδιαφέρον για προμήθεια ασφαλούς εξοπλισμού και συστήματος εργασίας.

Κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει οδηγίες, εκπαίδευση και κατάρτιση στους εργοδοτούμενους πριν την διεξαγωγή των εργασιών, και να επιβλέπει κατά την εκτέλεση των εργασιών την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας.

Τέλος, ο εργοδότης, εργολάβος και υπεργολάβος οφείλουν να έχουν γραπτή εκτίμηση κινδύνων σε σχέση με την εργασία που διεξάγεται, έτσι ώστε να λαμβάνονται προληπτικά και προστατευτικά μέτρα.

Ποιά Λογίζονται ως Εργατικά Ατυχήματα

Για να θεωρηθεί κάποιο ως εργατικό ατύχημα θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση εργασίας του εργοδοτούμενο με τον εργολάβο ή υπεργολάβο του έργου, και να καταβάλλεται για αυτόν εισφορά στις κοινωνικές ασφαλίσεις.

Επίσης, και κυριότερα, πρέπει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ της αμέλειας του εργοδότη και του ατυχήματος. Να διαπιστωθεί δηλαδή κατά πόσο ήταν η αμέλεια του εργοδότη που οδήγησε στο ατύχημα. Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός φροντίδας και προσοχής που θα έπρεπε να επιδείξει ο εργοδοτούμενος, σύμφωνα με την πείρα του ως και την κοινή λογική.

Τέλος, θα πρέπει ο τραυματισμένος εργοδοτούμενος να μην μπορεί να εκτελέσει την εργασία του για περίοδο μεγαλύτερη των 3 ημερών.

Άμεσες Ενέργειες Μετά το Ατύχημα

Μόλις συμβεί το ατύχημα, θα πρέπει να ακολουθηθεί αμέσως η ενδεδειγμένη διαδικασία γνωστοποιόντας το στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας του τόπου όπου συνέβηκε. Υπεύθυνος για την γνωστοποίηση είναι ο εργοδότης, αλλά εάν για οποιοδήποτε λόγο αρνείται τότε μπορεί να το πράξει οποιοσδήποτε άλλος.

Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει ακόμη και τηλεφωνικά, αλλά καλό είναι να γίνεται με τρόπο που μπορεί να αποδειχτεί εάν αμφισβητηθεί αργότερα.

Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος θα πρέπει να γνωστοποιείται και γραπτώς στο αρμόδιο Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας.

Η σπουδαιότητα της γνωστοποίησης του ατυχήματος ευθύς μόλις αυτό συμβεί βρίσκεται στο ότι θα καταγραφούν από το αρμόδιο τμήμα οι περιστάσεις του ατυχήματος, και θα εξαχθούν συμπεράσματα και απόψεις από ειδικούς με αποτέλεσμα ο εργοδοτούμενος να είναι σε θέση, έχοντας στην κατοχή του έγκυρη μαρτυρία, να αποδείξει πλήρως την υπόθεση του εάν και εφόσον αυτή καταλήξει στο Δικαστήριο για σκοπούς αποζημιώσεων.

Δικαίωμα σε Αποζημιώσεις

Ένα πρόσωπο που τραυματίζεται σε εργατικό ατύχημα, και για το οποίο φέρει ευθύνη ο εργοδότης του, εργολάβος ή υπεργολάβος του έργου, δικαιούται να πληρωθεί για την σωματική βλάβη, τον πόνο και ταλαιπωρία του, αλλά και για μελλοντικές απώλειες που θα υποστεί λόγω του τραυματισμού του.

Ο εργοδοτούμενος δικαιούται να αποζημιωθεί για τα πιο κάτω:

  • Πόνο και ταλαιπωρία, απώλεια ανέσεων και απολαύσεις ζωής
  • Ιατρικά και φαρμακευτικά έξοδα, και έξοδα νοσηλείας
  • Απώλεια απολαβών και εισοδημάτων από την ημέρα του ατυχήματος
  • Μείωση εισοδηματικής ικανότητας ένεκα του ατυχήματος

Το ύψος των αποζημιώσεων εξαρτάται κυρίως από:

  • Την σοβαρότητα και έκταση των τραυματισμών
  • Τον χρόνο ανάρρωσης και αποθεραπείας
  • Κατά πόσο θα παραμείνει κάποια μόνιμη ανικανότητα, ως και το ποσοστό αυτής
  • Την ηλικία του εργοδοτούμενου
  • Τις απολαβές του κατά τον χρόνο του ατυχήματος

Η Διαδικασία για Διεκδίκηση Αποζημιώσεων

Για να αποζημιωθεί κάποιος για τον τραυματισμό του θα πρέπει να απευθυνθεί είτε ο ίδιος είτε οι δικηγόροι του στον εργοδότη του ή την ασφαλιστική εταιρεία του εργοδότη που παρέχει Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη, και να παραθέσει λεπτομερώς την απαίτηση του προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα. Εάν γίνει αποδεκτό ότι ευθύνη για το ατύχημα φέρουν οι πιο πάνω τότε θα συζητηθεί το ποσό που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν.

Σε περίπτωση που το ποσό που προσφέρεται δεν είναι ικανοποιητικό, ή σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν αποδέχεται ότι έχει οποιαδήποτε ευθύνη για το ατύχημα, τότε ο εργοδοτούμενος καταχωρεί αγωγή στο Δικαστήριο και όταν εκδικαστεί θα αποφασιστεί ως προς το ποιος ευθύνεται για το ατύχημα αλλά και για το ύψος των αποζημιώσεων που δικαιούται ο εργοδοτούμενος.

Η Γ. ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ εκπροσωπεί και χειρίζεται με πλήρη επιτυχία απαιτήσεις εργοδοτούμενων που τραυματίζονται συνεπεία εργατικών ατυχημάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή στο 24655360 για μια πρώτη εκτίμηση του ατυχήματος σας και για να λάβετε συμβουλή.

Y. Argyrides & Associates LLC – Law Firm